מנהל/ת מרכז צעירים

(לפני 14 שעות )

תיאור התפקיד:
• סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי
הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל.
• סיוע בגיבוש תכנית העבודה בתחום הצעירים )גילאי 40-18)
• ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית .
• קידום ועידוד יוזמות
• ניהול צוות עובדים בתחום הצעירים

השכלה;
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ. תינתן העדפה לבעלי תואר אקדמי שני.
או בעל תעודת סמיכות לרבנות )" יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .
או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 18 וגם עבר 3 בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל, כאשר שתיים מתוך שלוש בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני
אישור והיתר.
או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
• ניסיון
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל : 4 שנות ניסיון מקצועי בתחום קהילה, חברה, חינוך או חינוך
משלים .
עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחומי הקהילה, , חברה, חינוך או חינוך משלים .
עבור טכנאי רשום : 6 שנות ניסיון מקצועי בתחומי הקהילה, , חברה, חינוך או חינוך משלים.
• ניסיון ניהולי
3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה